Vedtægter

Vedtægter for Sukkerbroens Bådelaug.

Sortsø Frtitidshavn.

 

  • 1 Foreningens navn: Sukkerbroens Bådelaug.
  • 2 Formål: at skabe, vedligeholde og forbedre forholdene for laugets medlemmer.
  • 3 Medlemmer: Der er 3 kategorier af medlemmer: A-medlem, B-medlem og C-medlem.

A-medlemmer er aktive medlemmer, som gør brug af en pæleplads med deres eget skib, eller et skib som medlemmet har uindskrænket råderet over. For at beholde retten til A-medlemskab, skal medlemmet gøre aktivt brug af en pæleplads min. 1 sejlersæson inden for en 3 års periode.

Ved indgåelse af A-medlemskab, betales et indskud, vedtaget af generalforsamlingen.

B-medlemmer er aktive medlemmer der har været A-medlem, og som derved ikke har gjort brug af en pæleplads 2 år før skiftet fra A-medlemskab til B-medlemskab. Ønsker et B-medlem at blive aktivt sejlende igen, rykker medlemmet over til A-medlemskab, straks efter tildeling af pæleplads. Skulle der på daværende tidspunkt ikke være ledige pælepladser, vil B-medlemmet blive opført på en intern venteliste.

Ved overflytning fra B-medlemskab til A-medlemskab betales ikke indskud.

A og B medlemskab er gældende for ét helt kalenderår.

Hvis et B medlem bliver A medlem i løbet af et kalenderår, betales pæleleje i det antal 12. dele der er tilbage af året.

C-medlemmer er passive medlemmer med ret til deltagelse i bådelaugets arrangementer, herunder mulighed for at leje en pæleplads efter aftale med bestyrelsen. C-medlemmer har ikke stemmeret.

Ønsker en person optagelse i Bådelauget, sker det ved henvendelse til kasserer eller formand.

A og B-medlemmer er forpligtet til at møde op til arbejdsdag mindst to gange årligt, efter indkaldelse fra bestyrelsen.

Ved udeblivelse fra arbejdsdage, uden aftale med bestyrelsen betales en bod vedtaget af generalforsamlingen, som opkræves straks og indbetales senest en måned efter arbejdsdagen.

Ved overtrædelse af ovenstående ophører medlemskabet af Sukkerbroens Bådelaug.

  • 4

Bådepladser: Bestyrelsen tildeler A-medlemmerne pælepladser svarende i størrelse til A-medlemmernes skibe.

Ved tildeling af en mindre pæleplads eller ved overgåelse til B-medlemskab, kan medlemmet efter eget ønske, komme på en særlig intern venteliste til tildeling af pæleplads, og vil derved blive prioriteret før andre interne eller eksterne ventelister.

Eventuelle tomme, eller i en periode ikke benyttede pælepladser, vil bestyrelsen søge udlejet til C-medlemmer.

A-medlemmer kan ikke selv leje eller låne sin anviste pæleplads ud.

I specielle tilfælde, f.eks. ved dødsfald, kan A-medlemskabet fortsættes af en anden person efter ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen.

Medlemmer er forpligtet til at følge ordens- og fortøjningsregler vedtaget af generalforsamlingen.                              

 

  • 5

Kontingent og indskud: Generalforsamlingen fastsætter foreningens kontingent og pæleleje.

A og B medlemmer betaler samme kontingent.

C medlemmer betaler et særskilt kontingent.

A medlemmer betaler pæleleje i forhold til størrelsen af pælepladsen.

Årskontingentet betales senest 1. april.

Pæleleje betales i to halvdele, første halvdel senest 1. april, anden halvdel senest 1. september.

Opsigelse af medlemskab og/eller pæleleje kan kun ske skriftligt pr. 1. januar med mindst en måneds varsel.

Ved 6 måneders kontingent eller pæleleje restance ophører medlemskabet af bådelauget.

Ved restanceopkrævning betales et gebyr fastsat af bestyrelsen.

Generalforsamlingen fastsætter indskud i forhold til størrelsen af pælepladsen.

For bådelaugets eventuelle gæld hæfter kun foreningens formue.

 

  • 6

Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er bådelaugets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen. Derudover kan en ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter en skriftlig begæring fra mindst 10 medlemmer, når den ønskede dagsorden anføres.

Forslag som ønskes behandlet på den førstkommende generalforsamling, skal skriftligt fremsættes overfor bestyrelsen en uge før denne.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal indeholde en dagsorden, der som minimum skal indeholde:

  1. Valg af dirigent og referent.2. Beretning. 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent og indskud. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Evt..

Valg af bestyrelse: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges ved afstemning på den årlige generalforsamling. De vælges for to år af gangen. I ulige år vælges formand og to menige medlemmer. I lige år vælges kasserer og næstformand. Suppleanter vælges hvert år.

Der afholdes skriftlig afstemning, såfremt èt medlem ønsker det.

 

  • 7

Lån: Bestyrelsen har bemyndigelse til at optage lån, ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer, samt accept af generalforsamlingen i konkrete tilfælde.

Afstemningsregler ved optagelse af lån, som ved vedtægtsændringer. Der kan disponeres over lån af formand og kasserer i fællesskab.

 

  • 8

Afstemningsregler: Forslag, som måtte komme til afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Ændring af vedtægter kræver dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og at forslag får 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Hvis vedtægtsændringen får 2/3 majoritet af de afgivne stemmer, hvor fremmødet er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede, kan vedtægtsændringen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest en måned efter. Her kan vedtægtsændringen vedtages ved simpel stemmeflerhed.

Hvert A medlem og hvert B medlem har én stemme.

 

  • 9

Tegning: Sukkerbroens Bådelaug forpligtiges ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

 

 

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 22/4/2006.