Ordensreglement 2022

Ordensreglement for Sortsø Fritidshavn

Beskrivelse:

Sortsø Fritidshavns landområde er begrænset mod nord, øst og syd af Grønsund. Mod vest af plankeværk og levende hegn mod bebyggelserne, samt Sortsøvej. Søområdet er begrænset til kun at rumme selve havnebassinet, afgrænset mod Grønsund i sejlløbet i en linie fra havnemolens sydøstlige hjørne og til læmolens nordligste punkt.

 • 1 Pæleplads.
 1. Bestyrelsen tildeler skibene pæleplads.
 2. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt til enhver tid, hvilken pæleplads skibene får tildelt. Skibe skal fortøjes på den plads, Bestyrelsen anviser, og der må ikke forhales herfra uden Bestyrelsens tilladelse.
 3. Bestyrelsen har ret til at kræve et skib forhalet til anden plads. og har ret til at forhale skibet for ejers regning og risiko, hvis et forhale-påbud herom ikke efterkommes.
 4. Der må ikke ankres i havnebassinet og i sejlløb til havnen uden bydende nødvendighed.
 • 2 Sejlads i havneområdet.
 1. Sejlads i havneområdet skal foregå med moderat og forsvarlig fart, blandt andet således at havneanlæg, skibe eller deres fortøjninger ikke udsættes for beskadigelse.
 2. For sejlads inden for havnens område gælder i øvrigt de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.
 • 3 Fortøjning.
 1. Skibe må kun fortøje i dertil indrettede pullerter, kroge eller ringe. Mod kaj eller bro samt mod pæle skal skibene være forsynet med affjedring, så kaj, bro eller pæle, ikke beskadiges. Mindste diameter på fortøjnings tov er 12 mm (0 – 2 t), 14 mm (2 – 3 t), 16 mm (3 – 4 t), 18 mm (4 – 5 t), 20 mm (5 – 6 t). I øvrigt skal Bestyrelsens eventuelle anvisninger vedrørende fortøjning følges. Bådejeren er under alle forhold selv ansvarlig for, at fortøjninger er i forsvarlig stand.
 2. Hvis der opdages fejl ved bro eller pæle skal Bestyrelsen underrettes hurtigst muligt.
 3. Bestyrelsen bemyndiges til at bortvise både, som ikke overholder ovennævnte regler for fortøjning.
 4. For benyttelse af havnen, skal der betales de til enhver tid gældende takster iht. takstblad.
 • 4 Vrag, oplagte eller efterladte skibe.
 1. Udrangerede og anvendelige skibe, både og pramme må ikke efterlades eller henligge på havneområdet, uden Bestyrelsens udtrykkelige tilladelse.
 2. Bestyrelsen kan opkræve en månedlig afgift for henlagte både og andet materiel.
 3. Oplagte eller efterladte skibe eller materiel henligger i enhver henseende for ejers regning og risiko og kan forlanges fjernet.
 4. Skibe der optages, og som skal henlægge på havnen, må kun anbringes på den af Bestyrelsen anviste plads. Bådene skal afstives forsvarligt, og Bestyrelsens eventuelle anvisninger skal følges.
 • 5 Materialer.
 1. Materiale af enhver art, herunder fiske redskaber, må ikke henligge på kajer, broer, veje eller pladser uden Bestyrelsens tilladelse.
 • 6 Færdsel og parkering.
  1. Overalt på havnens område skal al færdsel ske uden gene og ulempe for andre.
  2. Parkering, udover kortvarigt ophold for aflæsning osv. må kun finde sted på arealet mellem redskabs/toiletbygning og havnebassin.
 • 7 Renholdelse.
 1. Affald må ikke aflæsses eller hensættes på havneområdet. Opstillede affaldsstativer må kun benyttes til almindelig dagrenovation/ almindeligt driftsaffald fra skibe. Miljøbelastende og farligt materiale skal brugeren selv sørge for at aflevere på kommunens genbrugsplads.
 2. Klubhus, redskabshus, bad og toiletter skal altid efterlades i pæn stand.
 • 8 Elforsyning
 1. Ved anvendelse af havnens elforsyning skal ”Instruktioner for tilslutning til elforsyningen” overholdes. Instruktionen er opslået. I øvrigt skal følgende overholdes:
 2. Kabler skal være af typen: H07RN-F min. 3×1,5 mm2
 3. Der skal anvendes stikprop med jordkontakt – godkendt til udendørs brug.
 4. Der må kun tilsluttes en bevægelig ledning til hver stikkontakt.
 5. Kabler og stik må ikke komme i berøring med vand.
 6. Kabler skal trækkes forsvarligt fra båd til kontakt, så de ikke udgør en risiko for færden på broer og kaj.
 7. Bådejere må ikke etableres faste installationer på broer og bolværk.
 8. Ved overtrædelse af §8 er Bestyrelsen bemyndiget og forpligtet til at afbryde strømforsyningen og kontakte bådejeren.
 • 9 Forbudte aktiviteter.

Følgende aktiviteter er forbudte på havneområdet:

 1. Overbordkastning af affald af enhver art, samt henstilling af fisk og fiskeaffald på båden i åbne beholdere.
 2. Afbrænding, udskylning, udpumpning eller deponering af enhver form for fast eller flydende affald, herunder olie, kemikalier, toiletaffald, flydende affald fra skibet og lignende. Ved et eventuelt uheld skal Bestyrelsen straks underrettes, og de pågældende stoffer skal omgående fjernes, jf. i øvrig § 5 om anmeldelse til Bestyrelsen.
 3. Jagt
 4. Aktiviteter, der medfører unødige støv-, lugt- eller støjgener, herunder brug af sirene og fløjte.
 5. Badning og fiskeri fra både og bådebroer.
 6. Hunde uden snor.

I øvrigt henvises til:

”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2002/9139

 

 

Ovenstående ordensreglement er vedtaget af Sukkerbroens Bådelaug på dennes generalforsamlingen torsdag d. 3/2/2022.