Privatlivspolitik for Sukkerbroens Bådelaug

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god
databehandlingsskik. Derfor har bestyrelsen vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller,
hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens
legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at
opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller
når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Sukkerbroens Bådelaug er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Henrik Hansen
Adresse: Sortsøvej 32 4850 Stubbekøbing
Telefonnr.: 61330916
Mail: henriksortso@gmail.com
Hjemmeside: www.sukkerbroen.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om medlemmerne:
• Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato,
telefonnummer, mailadresse samt registrering af indbetalinge

Oplysningerne får vi fra medlemmet selv og/eller fra foreningens bank og NETS.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
• At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev.
• At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på
dem.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens
berettigede og legitime interesser som er:
• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens
vedtægte.
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent
mv.
• At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter.
• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen.
• At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykkebehandling af dine personoplysninger.

Når du indmelder dig i Sukkerbroens Bådelaug giver du samtidig samtykke til at vi behandler
oplysninger om dig i henhold til dette dokument.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver nødvendige oplysninger til Danmarks Fritidssejlerunion i forbindelse med tegning af
ansvarsforsikring og medlemskab samt til NETS i forbindelse med kontingentopkrævning.
Herudover videregiver vi ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for
markedsføring.
I udhængsskab på havnen opsættes en liste med navn, bådpladsnummer samt telefonnummer.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig senest et år efter, at dit medlemskab er ophørt – billeder undtaget.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser
dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt).
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om
dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at
henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger
vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som
muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine
personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken
ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage
meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.