Ordensreglement

Ordensreglement

PDF

Ordensreglement for Sortsø Fritidshavn

Beskrivelse:
Sortsø Fritidshavns landområde er begrænset mod nord, øst og
syd af Grønsund. Mod vest af plankeværk og levende hegn mod
bebyggelserne, samt Sortsøvej. Søområdet er begrænset til kun at
rumme selve havnebassinet, afgrænset mod Grønsund i sejlløbet
i en linie fra havnemolens sydøstlige hjørne og til læmolens
nordligste punkt.
§ 1 Pæleplads.
1. Bestyrelsen tildeler skibene pæleplads.
2. Bestyrelsen bestemmer i øvrigt til enhver tid, hvilken pæleplads skibene får tildelt. Skibe
skal fortøjes på den plads, Bestyrelsen anviser, og der må ikke forhales herfra uden
Bestyrelsens tilladelse.
3. Bestyrelsen har ret til at kræve et skib forhalet til anden plads. og har ret til at forhale skibet
for ejers regning og risiko, hvis et forhale-påbud herom ikke efterkommes.
4. Der må ikke ankres i havnebassinet og i sejlløb til havnen uden bydende nødvendighed.
§ 2 Sejlads i havneområdet.
1. Sejlads i havneområdet skal foregå med moderat og forsvarlig fart, blandt andet således at
havneanlæg, skibe eller deres fortøjninger ikke udsættes for beskadigelse.
2. For sejlads inden for havnens område gælder i øvrigt de af Søfartsstyrelsen til enhver tid
udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.
§ 3 Fortøjning.
1. Skibe må kun fortøje i dertil indrettede pullerter, kroge eller ringe. Mod kaj eller bro skal
skibene være forsynet med affjedring, så kaj eller bro, ikke beskadiges. Mindste diameter på
fortøjnings tov er 12 mm (0 – 2 t), 14 mm (2 – 3 t), 16 mm (3 – 4 t), 18 mm (4 – 5 t), 20 mm
(5 – 6 t). I øvrigt skal Bestyrelsens eventuelle anvisninger vedrørende fortøjning følges.
Bådejeren er under alle forhold selv ansvarlig for, at fortøjninger er i forsvarlig stand. Hvis
der opdages fejl ved bro eller pæle skal Bestyrelsen underrettes hurtigst muligt.
Bestyrelsen bemyndiges til at bortvise både, som ikke overholder ovennævnte regler for
fortøjning.
2. For benyttelse af havnen, skal der betales de til enhver tid gældende takster iht. takstblad.
§ 4 Vrag, oplagte eller efterladte skibe.
1. Udrangerede skibe, både og pramme må ikke efterlades eller henligge på havneområdet,
uden Bestyrelsens udtrykkelige tilladelse.
2. Oplagte eller efterladte skibe eller materiel henligger i enhver henseende for ejers regning
og risiko og kan forlanges fjernet.
3. Skibe der optages, og som skal henlægge på havnen, må kun anbringes på den af Bestyrelsen anviste plads. Bådene skal afstives forsvarligt, og Bestyrelsens eventuelle anvisninger skal følges.
§ 5 Materialer.
1. Materiale af enhver art, herunder fiske redskaber, må ikke henligge på kajer, broer, veje eller pladser uden Bestyrelsens tilladelse.
§ 6 Færdsel og parkering.
1. Overalt på havnens område skal al færdsel ske uden gene og ulempe for andre.
2. Parkering, udover kortvarigt ophold for aflæsning osv. må kun finde sted på arealet mellem redskabs/toiletbygning og havnebassin.
§ 7 Renholdelse.
1. Affald må ikke aflæsses eller hensættes på havneområdet. Opstillede affaldsstativer må kun benyttes til almindelig dagrenovation/ almindeligt driftsaffald fra skibe. Miljøbelastende og farligt materiale skal brugeren selv sørge for at aflevere på kommunens genbrugsplads.
2. Klubhus, redskabshus, bad og toiletter skal altid efterlades i pæn stand.
§ 8 Forbudte aktiviteter.
Følgende aktiviteter er forbudte på havneområdet:
a) Overbordkastning af affald af enhver art, samt henstilling af fisk og fiskeaffald på båden i åbne beholdere.
b) Afbrænding, udskylning, udpumpning eller deponering af enhver form for fast eller flydende affald, herunder olie, kemikalier, toiletaffald, flydende affald fra skibet og lignende. Ved et eventuelt uheld skal Bestyrelsen straks underrettes, og de pågældende stoffer skal omgående fjernes, jf. i øvrig § 5 om anmeldelse til Bestyrelsen.
c) Jagt
d) Aktiviteter, der medfører unødige støv-, lugt- eller støjgener, herunder brug af sirene og fløjte.
e) Badning fra både og bådebroer.
f) Hunde uden snor.
I øvrigt henvises til:
”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”
Ovenstående ordensreglement er vedtaget af Sukkerbroens Bådelaug på dennes generalforsamlingen fredag d. 25/1/2008.